รับตรง58 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

รับตรง58 โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2557
 • รอบที่ 2 : 26 ธันวาคม 2557 – 9 กุมภาพันธ์ 2558
 • รอบที่ 3 : 4 มีนาคม – 8 เมษายน 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • พัฒนาธุรกิจ
  • การจัดการรัฐและรัฐวิสาหกิจ
  • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
  • บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์