รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2558

รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • ครุศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • วิทยาศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • บรรณารักษ์ศึกษา
   • การสอนภาษาจีน
   • การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
   • อุตสาหกรรมศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาธารณสุขชุมชน
   • สถิติศาสตร์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต)
   • วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม)
   • วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
   • วิศวกรรมอาคาร
  • เทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
   • การจัดการงานช่างและผังเมือง
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรี (แขนงวิชาดนตรีสากล)
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ภาษาจีน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • เทคโนโลยีดนตรี
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
   • ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • ศิลปบัณฑิต
   • ศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์)
   • ศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)
   • ศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์)
   • วิจิตรศิลป์
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
   • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารโครงการและนโยบาย
  • รัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • การปกครองและกฎหมาย
   • การปกครองและการพัฒนา
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • การโฆษณา
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการ
   • บริหารการเงิน
   • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • เทคนิคการสัตวแพทย์
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • สัตวศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
   • บริหารธุรกิจการเกษตร
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • การพยาบาลสัตว์
   • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
   • เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • 1,120 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์