รับตรง58 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

รับตรง58 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • วิทยาลัยการศึกษา
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์