รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558

รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศส
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
  • การจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การเงินและการธนาคาร
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2558
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตฯตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรวบรวมหลักฐานการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์