รับตรง58 แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2558 (รอบที่ 1)

รับตรง58 แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2558 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี)
  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลเลิศสิน)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)

เว็บไซต์