TCAS/รับตรง61 โควตาสำหรับ ม.6 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561

รับตรง58 โควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23