รับตรง58 โควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

รับตรง58 โควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557
  • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 20)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ