รับตรง58 โควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

รับตรง58 โควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20)

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ