รับตรง58 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 14 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะประมง
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน)
  • เป็นผู้มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน
  • เป็นผู้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย โขน ละคร
  • เป็นผู้มีความสามารถในการร้องเพลงไทยเดิม ไทยลูกทุ่ง และขับร้องประสานเสียง
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 55 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ชั้น 5 กองกิจการนิสิ ตอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์