รับตรง58 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตหาดใหญ่ (หน้า 3)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะการแพทย์แผนไทย
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาเขตปัตตานี (หน้า 10)
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาการสื่อสาร
 • วิทยาเขตภูเก็ต (หน้า 12)
  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • คณะวิเทศศึกษา
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (หน้า 12)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • วิทยาเขตตรัง (หน้า 14)
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของโรงเรียนต่อไปนี้
  • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
  • โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
 • มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ในแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่ตนเองสังกัด สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ส่งให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: