รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิจิตรศิลป์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม 10 คน
  • สาขาวิชาประติมากรรม 12 คน
  • สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรืออาชีวศึกษาศึกษาชั้นต้นหรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 52 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์