รับตรง58 ผู้สำเร็จการศึกษาป.ตรีสาขาอื่น คณะทันตฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 ผู้สำเร็จการศึกษาป.ตรีสาขาอื่น คณะทันตฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมีระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษาไม่ต่ำกว่า C ในกรณีที่รายวิชาหนึ่งวิชาใดมีระดับคะแนนต่ำกว่าระดับ C ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการดูงาน หรือปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขหรือทันตกรรม จากคณะทันตแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น
 • มีผลการสอบ 7 วิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 11 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์