รับตรง58_11 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (ปรับปรุง-ระเบียบการ)

รับตรง58_11 โครงการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (ปรับปรุง-ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 11 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 11)
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 13)
 • โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 15)
 • โครงการโควตาจังหวัดนครนายก
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • คณะสหเวชศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 17)
 • โครงการคัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 40)
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 74)
 • โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 78)
 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 81)
 • โครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 83)
 • โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 87)
 • โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 89)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละโครงการ / คณะ / สาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์