รับตรง58 ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 ส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 โรงเรียนคือ
  • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
  • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 17 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์