รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • การส่งเสริมสุขภาพ
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • คหกรรมศาสตร์
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • คณะพลศึกษา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • สาธารณสุขศาสตร์
   • สาธารณสุขชุมชน
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ผู้นำนันทนาการ
  • พลศึกษา
  • สุขศึกษา
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • ปรัชญาและศาสนา
  • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
  • สารสนเทศศึกษา
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาตะวันออก
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาเขมร
   • ภาษาเวียดนาม
  • ภาษาไทย
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
  • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
   • นาฏศิลป์ไทย
   • นาฏศิลป์สากล
   • การออกแบบเพื่อการแสดง
   • การแสดงและการกำกับการแสดง
  • การออกแบบสื่อสาร
  • การออกแบบทัศนศิลป์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การออกแบบแฟชั่น
   • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • ดนตรีศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • นาฏศิลป์
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ประถมศึกษา
 • คณะสังคมศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชนเมือง
  • การเมืองการปกครอง
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การเงิน
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บัญชีบัณฑิต
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สังคมศึกษา
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • นวัตกรรมการสื่อสารสังคม
   • การจัดการธุรกิจไซเบอร์
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
   • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
  • นวัตกรรมการสื่อสาร
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน
  • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ปี 2558 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์