รับตรง58 ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 กันยายน – 28 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 4)
  • การโรงแรม
  • การท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 5)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • คณะบริหารธุรกิจ (หน้า6 )
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • ระบบสารสนเทศ
  • การเงิน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 9)
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมการบำรุงรักษา
  • เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หน้า 11)
  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (หน้า 13)
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้า
  • เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
  • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หน้า 14)
  • ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
  • การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หน้า 16)
  • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (หน้า 17)
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • สถาปัตยกรรม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช./ ปวส.
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์