TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ 5 คน
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 คน
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 5 คน
  • เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 5 คน
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง) 5 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 5 คน
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 คน
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมโยธา 3 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 3 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 คน
  • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3 คน
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 3 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 3 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 คน
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 2 คน
  • กายภาพบำบัด 2 คน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 5 คน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 คน
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์ 1 คน
 • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์ 2 คน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม 1 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 1 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีประสบการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • ผ่านการอบรมตลาดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ทั่วประเทศ
  • ส่งโครงการเข้าประกวดในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) ระดับภูมิภาค
  • เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
  • เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ (NSC)
  • เป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • มีประสบการณ์ในกิจกรรมเป็นอื่น ที่แสดงให้เห็นความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 75 คน
 • (หน้า )

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6