รับตรง58 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2558

รับตรง58 ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2557
  • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (หน้า 3)
  • คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (หน้า 5)
  • คณะบริหารธุรกิจ (หน้า 7)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หน้า 9)

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช./ ปวส. ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์