รับตรง58 ทั่วประเทศ 1,642 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ 1,642 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วรประเทศ 1,642 ที่นั่ง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์ 300 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี 100 คน
  • การบริหารธุรกิจ 150 คน
  • การบัญชี (บูรณาการ 5 ปี) 30 คน
  • การบริหารธุรกิจ (บูรณาการ 5 ปี) 30 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง 45 คน
  • การระหว่างประเทศ 45 คน
  • บริหารรัฐกิจ 45 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 150 คน
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 120 คน
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาไทย 20 คน
  • ภาษาฝรั่งเศส 20 คน
  • ภาษารัสเซีย 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 10 คน
  • เทคโนโลยีเกษตร 20 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • คณิตศาสตร์ 10 คน
  • สถิติ 10 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน
  • เคมี 20 คน
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 คน
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 10 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน
  • ฟิสิกส์ 10 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 20 คน
  • วัสดุศาสตร์ 10 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 13 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 13 คน
  • วิศวกรรมโยธา 16 คน
  • วิศวกรรมเคมี 12 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 22 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์ 10 คน
  • กายภาพบำบัด 10 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 50 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน 35 คน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 30 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 คน
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร / วิศวกรรมอุตสาหการ 40 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นไปตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 13)

จำนวนรับ

 • รวม 1,642 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์