รับตรง58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2558

รับตรง58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 5)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • โครงการ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • โครงการทั่วประเทศ
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 315 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์