รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสหเวชศาสตร์
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด 40 คน
  • สาขาวิชารังสีเทคนิค 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายการเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์