รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558 (รอบที่ 1)

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ (ประเภทโควตา)
  • กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • 20 คน
 • โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ (ประเภทรับตรง)
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
  • 40 คน
 • โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ (ประเภทเพิ่มพิเศษ)
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
  • 55 คน
 • โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ (ประเภทร้านยาคุณภาพ)
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย
  • มีผู้รับอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบันมีใบอนุญาตถูกต้อง ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) องค์กรใดองค์กรหนึ่ง
  • ความสัมพันธ์เป็นบุตรหรือบุญธรรมของผู้รับใบอนุญาต
  • 5 คน
 • โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ (ประเภทผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น)
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่สุดท้ายในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • ต้องศึกษารายวิชาทางด้านชีววิทยาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต/ เคมี 4 หน่วยกิต / ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  • 10 คน
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 130 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครสอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์