รับตรง58 โควตาเรียนดีและกิจกรรมดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 2558

รับตรง58 โควตาเรียนดีและกิจกรรมดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโคต้าเรียนดีและกิจกรรมดี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • การตลาด
  • ระบบสารสนเทศ
  • การจัดการ
 • (หน้า 3, 5)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. / ปวส.
 • (หน้า 3, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ อาคารสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์