รับตรง58 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย-นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่ 2558

รับตรง58 โควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย-นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโคต้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 28 พฤศจิกายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตร 4 ปี
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • หลักสูตรเทียบโอน
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์