รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 2558

รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี 2 ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557
 • รอบที่ 2 : มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558
 • รอบที่ 3 : เมษายน – มิถุนายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Science)
  • ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Bioresources and Environmental Biology)
  • วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (Materials Science and Nano Engineering)
  • คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Mathematics)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์