รับตรง58 ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 2558

รับตรง58 ระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 2558

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศระเบียบการการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
  • 2 – 26 ธันวาคม 2557
  • (หน้า 3)
 • รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 (สอบข้อเขียน)
  • 11 มีนาคม – 3 เมษายน 2558
  • (หน้า 4)
 • รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  • 11 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2558
  • (หน้า 5)
 • รอบแอดมิชชั่น
  • (หน้า 6)
 • รอบหลัง Admission (ยื่นคะแนน Admission)
  • 11 – 30 มิถุนายน 2558
  • (หน้า 7)
 • รอบหลัง Admission (สอบสัมภาษณ์)
  • 11 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2558
  • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะการแพทย์แผนจีน
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
 • คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ธุรกิจจีน
  • การเงิน
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • วิทยุโทรทัศน์
  • การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  • ศิลปะการแสดง
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การประชาสัมพันธ์
  • สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การท่องเที่ยว
  • การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
  • อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะกายภาพบําบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการโรงพยาบาล
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
 • คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์