รับตรง58 +ทุน โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558 (รอบที่ 1)

รับตรง58 +ทุน โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558 (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ (รอบที่ 1) พร้อมรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 26 ธันวาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะดิจิตอลมีเดีย
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน หรือมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

เว็บไซต์