รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะสถาปัตย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 ตุลาคม 2557 – 2 มกราคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สถาปัตยกรรม 40 คน (หน้า 7)
 • ภูมิสถาปัตยกรรม 20 คน (หน้า 7)
 • สถาปัตยกรรมภายใน 45 คน (หน้า 9)
 • ศิลปอุตสาหกรรม 40 คน (หน้า 10)
 • การออกแบบสนเทศสามมิติ 25 คน (หน้า 11)
 • นิเทศศิลป์ 40 คน (หน้า 12)
 • ภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย 40 คน (หน้า 13)
 • การถ่ายภาพ 40 คน (หน้า 14)
 • จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 120 คน (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีสุดท้าย) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 410 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์