รับตรง58 15 โครงการทั่วประเทศ ใช้คะแนน GAT/PAT ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 15 โครงการทั่วประเทศ ใช้คะแนน GAT/PAT ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โดยใช้คะแนน GAT/PAT ของสทศ. ในการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า 2)
 • โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์-วิศวะสู่ชุมชน (หน้า 18)
 • โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน (หน้า 19)
 • โครงการนักคิดเพื่อสังคม (หน้า 20)
 • โครงการส่งเสริมนักเขียนกวีล้านนา (หน้า 21)
 • โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม (หน้า 22)
 • โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท (หน้า 23)
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน (หน้า 23)
 • โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ (หน้า 24)
 • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) (หน้า 25)
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 29)
 • โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (หน้า 40)
 • โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ (หน้า 42)
 • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ (หน้า 43)
 • โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม (หน้า 53)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์