รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 18-25
 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 65 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์