รับตรง58 นวัตกรรมดิจิทัล/เทคโนโลยีดิจิทัล (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 นวัตกรรมดิจิทัล/เทคโนโลยีดิจิทัล (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • (รอบที่ 1) 1 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
 • (รอบที่ 2) 17 มกราคม – 8 มีนาคม 2558
 • (รอบที่ 3) 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • ปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 60 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 90 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีผลคะแนนการทดสอบทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 90 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์