TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 โควตา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยิพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ประเภทโควตา สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนการสอบวัดผลมาตรฐานทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • SAT (Math) หรือ SAT Subject test (Math Level I หรือ Math Level II) — ไม่ต่ำกว่า 600
  • ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 24
  • AP test (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า 4
  • GCE A-Level หรือ GCE AS-Level (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า B
  • GCE O-Level หรือ GCSE หรือ IGCSE (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า A
  • IB-Diploma (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า 5
  • NCEA (Level 2 หรือ Level 3) (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า “Merit (M)”
  • CU-AAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 480
 • มีคุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • มีผลคะแนนสำหรับการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5
   • TOEFL (iBT) — ไม่ต่ำกว่า 61
   • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 65
   • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500
  • ศึกษาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5