รับตรง58 กลุ่มจังหวัดสนุก มหาวิทยาลัยนครพนม 2558

รับตรง58 กลุ่มจังหวัดสนุก มหาวิทยาลัยนครพนม 2558

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • นิติศาสตร์
  • ปริญญาตรี 5 ปี
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • คอมพิวเตอร์
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • การบัญชี
   • การจัดการ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการกีฬา
   • นิเทศศาสตร์
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • การบริหารการบิน
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมโยธา
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชศาสตร์)
   • เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์)
   • เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการประมง)
   • เครื่องจักรกลเกษตร
   • เทคโนโลยีอาหาร
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • ปริญญาตรี 4 ปี
   • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
   • การโรงแรมและภัตตาคาร
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ที่ตั้งในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 385 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์