รับตรง58 โควตานักเรียนค่ายสอวน. พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

รับตรง58 โควตานักเรียนค่ายสอวน. พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักเรียนที่สอบผ่านค่ายสอวน. ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 30 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุม 3 คน
  • วิศวกรรมวัดคุม 2 คน
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค 2 คน
  • วิศวกรรมเคมี 2 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน
  • วิศวกรรมเกษตร 1 คน
  • วิศวกรรมโยธา 5 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 2 คน
  • วิศวกรรมอาหาร 2 คน
  • วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 2 คน
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี 2 คน
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง 2 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • วิศวกรรมสารสนเทศ 10 คน
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ 2 คน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 คน
  • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 5 คน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์
   • พืชไร่
   • พืชสวน
   • กีฏวิทยา
   • โรคพืช
   • ปฐพีวิทยา
   • ภูมิทัศน์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 คน
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 1 คน
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 1 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 คน
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • วิศวกรรมวัสดุนาโน 10 คน
 • วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
  • บริหารธุรกิจเกษตร 2 คน
  • บริหารเทคโนโลยี 2 คน
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 2 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
  • วิศวกรรมระบบการผลิต 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นนักเรียนที่สอบผ่านค่าย สอวน.
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สำนักงานชั้น 1 ตึกเคมี 2 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์