TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 +ทุน ความร่วมมือกับบ.ซีพีออลล์ สาขาวิชาการตลาด ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 30 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจการค้าปลีก
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 ในสถาบันที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ด้วย
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 120 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7