TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง58 +ทุน โครงการพสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนรับทุน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2557 ในเขตการศึกษา 1 (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ) และเขตการศึกษา 5 (ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
 • เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา และมีผลการเรียนดีคือ
  • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 9 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6