รับตรง58 คณะดำเนินการจัดสอบ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

รับตรง58 คณะดำเนินการจัดสอบ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คณะดำเนินการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 ตุลาคม 2557 – 2 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หน้า 4)
  • สถาปัตยกรรม 25 คน
  • การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 25 คน
  • ครุศาสตร์การออกแบบ 25 คน
  • ครุศาสตร์วิศวกรรม 30 คน
  • ครุศาสตร์เกษตร 30 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หน้า 9)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน
 • วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (หน้า 12)
  • วิศวกรรมวัสดุนาโน 60 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในคณะและสาขาวิชาที่กำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์