รับตรง58 พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

รับตรง58 พิจารณาคะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 ตุลาคม 2557 – 2 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 4)
  • วิศวกรรมโทรคมนาคม 85 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 100 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุม 20 คน
  • วิศวกรรมวัดคุม 55 คน
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 30 คน
  • วิศวกรรมเคมี 10 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 80 คน
  • วิศวกรรมเกษตร 35 คน
  • วิศวกรรมโยธา 70 คน
  • วิศวกรรมอาหาร 30 คน
  • วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 30 คน
  • วิศวกรรมปิโตรเคมี 10 คน
  • วิศวกรรมขนส่งทางราง 30 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 คน
  • วิศวกรรมสารสนเทศ 70 คน
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ 25 คน
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 คน
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ 30 คน
  • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 30 คน
  • วิทยาเขตชุมพรฯ
   • วิศวกรรมเครื่องกล 50 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร 50 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
   • วิศวกรรมสารสนเทศ 50 คน
   • วิศวกรรมพลังงาน 50 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ (หน้า 4)
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ (หน้า 9)
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 คน
  • เคมีอุตสาหกรรม 80 คน
  • เคมีสิ่งแวดล้อม 60 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 80 คน
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 80 คน
  • ฟิสิกส์ประยุกต์ 100 คน
  • สถิติประยุกต์ 60 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาเขตชุมพรฯ) 30 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หน้า 12)
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 25 คน
  • เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 25 คน
  • วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 25 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล (หน้า 14)
  • วิศวกรรมระบบการผลิต 20 คน
 • วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ (หน้า 16)
  • บริหารธุรกิจเกษตร 30 คน
  • บริหารเทคโนโลยี 30 คน
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 30 คน
  • วิทยาเขตชุมพร
   • บริหารธุรกิจเกษตร 30 คน
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในคณะและสาขาวิชาที่กำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์