TCAS/รับตรง61 พยาบาลศาสตร์/นครชัยบุรินทร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2561

รับตรง58 +ทุน วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 23 ตุลาคม 2557
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  • เป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 20 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
  • มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นผู้ผ่านการอบรมตลาดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์สอวน.
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. วมว.) และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่ง International Young Physicists’ Tournament (IYPT)
  • มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 120 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8