รับตรง58 ประเภทโควตา ม.6/ปวช./ปวส. มทร.กรุงเทพ 2558 (ขยายเวลารับสมัคร)

รับตรง58 ประเภทโควตา ม.6/ปวช./ปวส. มทร.กรุงเทพ 2558 (ขยายเวลารับสมัคร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับโควตา คุณวุฒิมม.6/ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557
 • 8 กันยายน – 12 พฤศจิกายน (ขยายเวลารับสมัคร)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 3)
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน้า 4)
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หน้า 6)
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 8)
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสำรวจ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเคมี
 • คณะบริหารธุรกิจ (หน้า 10)
  • การเงิน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ระบบสารสนเทศ
  • การจัดการการตลาด
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หน้า 13)
  • อาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
  • ธุรกิจอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • การออกแบบแฟชั่น
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (หน้า 16)
  • วิศวกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
  • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 • วิทยาลัยนานาชาติ (หน้า 18)
  • การตลาด
  • ระบบสารสนเทศ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติ

 • เป็นไปตามคณะหรือสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 20)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์