รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.บูรพา-จันทบุรี 2558

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ม.บูรพา-จันทบุรี 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ 40 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
  • ระบบสารสนเทศ 40 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) 40 คน
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 20 คน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 40 คน
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล 10 คน
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • อัญมณีและเครื่องประดับ 5 คน
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 5 คน
  • การออกแบบเครื่องประดับ 5 คน
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละคณะและสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 245 คน
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์