รับตรง58 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 ผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 31 ตุลาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะประมง
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา

จำนวนรับ

 • รวม 147 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์