รับตรง58 ทั่วประเทศ 5 โครงการ ม.มหิดล 2558 (ปรับปรุง-1)

รับตรง58 ทั่วประเทศ 5 โครงการ ม.มหิดล 2558 (ปรับปรุง-1)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง 5 โครงการ+ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 26 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการวิทยาเขต (หน้า 15)
  • กลุ่มกาญจนบุรี
  • กลุ่มนครสวรรค์
  • กลุ่มอำนาจเจริญ
  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
 • โครงการพื้นที่ (หน้า 15)
  • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
  • โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี)
  • โครงการโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • โครงการโรงเรียนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น
  • โครงการพัฒนาวิศวกร
  • โครงการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  • โครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • โครงการพิเศษ (หน้า 17)
  • โครงการศรีตรังทอง
  • โครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • โครงการพยาบาลเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • โครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  • โครงการกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน
  • โครงการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
  • โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • โครงการพัฒนาเภสัชกร
  • โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น
  • โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล
  • โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
  • โครงการความร่วมมือและส่งเสริมทางวิชาการสำหรับเยาวชน
  • โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • โครงการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านภาษาอังกฤษ)
  • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับตรงทั่วประเทศ 1,209 คน) (หน้า 21)
 • โครงการรับนักศึกษาพิการ (หน้า 22)

คุณสมบัติ

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หน้า 41)
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หน้า 44)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (หน้า 48)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (หน้า 50)
 • คณะเทคนิคการแพทย์ (หน้า 59)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หน้า 62)
 • คณะกายภาพบําบัด (หน้า 66)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หน้า 69)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ (หน้า 74)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หน้า 77)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (หน้า 78)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 82)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (หน้า 85)
 • คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 92)
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา (หน้า 96)
 • โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (หน้า 97)
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (หน้า 98)
 • โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (หน้า 100)

จำนวนรับ

 • 2,135 คน
 • (หน้า)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 28)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์