รับตรง58 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

รับตรง58 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย 15 คน
  • ประถมศึกษา 10 คน
  • มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) 60 คน
  • มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ 30 คน
  • มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 50 คน
  • การศึกษานอกระบบโรงเรียน 30 คน
  • จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ 15 คน
  • เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา 15 คน
  • ธุรกิจศึกษา 15 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 240 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับเท่านั้น
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์