รับตรง58 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2558

รับตรง58 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 250 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 250 คน
  • หลักสูตรสถิติบัณฑิต
   • สาขาวิชาด้านสถิติ 30 คน
   • สาขาวิชาประกันภัย 30 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 590 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัครได้ 1 อันดับการเลือกเท่านั้น
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์