รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ 25 คน
  • คอมพิวเตอร์ 35 คน
  • เคมี 60 คน
  • ชีววิทยา 25 คน
  • สัตววิทยา 15 คน
  • ฟิสิกส์ 20 คน
  • พฤกษศาสตร์ 8 คน
  • พันธุศาสตร์ 10 คน
  • เคมีวิศวกรรม 40 คน
  • ธรณีวิทยา 15 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเล 18 คน
  • ชีวเคมี 28 คน
  • วัสดุศาสตร์ 50 คน
  • จุลชีววิทยา 36 คน
  • เทคโนโลยีทางการภาพและการพิมพ์ 25 คน
  • เทคโนโลยีทางอาหาร 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ GAT และ 7 วิชาสามัญ หรือ CU-SCIENCE
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 490 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัครได้ 1 อันดับเท่านั้น
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์