TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ 7 วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8