รับตรง58 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

รับตรง58 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิเทศศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 20 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส/วิชาภาษาเยอรมัน/วิชาภาษาญี่ปุ่น/วิชาภาษาจีน 70 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 90 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกสมัครได้ 1 อันดับการเลือกเท่านั้น
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์