รับตรง58 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

รับตรง58 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 120 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 คน
  • เรื่องสอบวิชาภาษาเยอรมัน 20 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 คน
  • เลือกสอบวิชาภาษาจีน 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้ 6 ภาคเรียน)
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 200 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์