TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 โครงการพสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการพสวท.) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2555
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • สำหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 12 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7