รับตรง58 +ทุนการศึกษา รัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา รัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2558

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 กันยายน – 20 ตุลาคม 2555

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์