TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง58 ความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (ช้างเผือก) ม.บูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชากราฟฟิกอาร์ตและกราฟฟิกมีเดีย
   • วิชาเอกกราฟฟิคอาร์ต
   • วิชาเอกกราฟฟิกมีเดีย
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์
   • วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
   • วิชาเอกออกแบบกราฟฟิกโฆษณา
   • วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5